Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio
Inicio Aviso legal

AVISO LEGAL

CITACIÓN E REPRODUCIÓN DE CONTIDOS

A reprodución dos contidos desta web está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización.

A citación dos contidos desta web farase no seguinte formato:

Para unha cita xeral do sitio web:

Morcegos de Galicia (2021). http://www.morcegosdegalicia.org. Descargado o (especificar data de descarga de datos)

Para citar a información contida nas fichas ou nos mapas de distribución das diferentes especies usa estoutro formato:

Morcegos de Galicia (2021). Myotis emarginatus. En: Atlas de morcegos de Galicia. http://www.morcegosdegalicia.org. Descargado o (especificar data de descarga de datos)

A data da última actualización de datos no ATLAS é: 01/05/2021

RESPONSABILIDADE SOBRE A INFORMACIÓN (minigalería)

ASOCIACIÓN DROSERA PARA ESTUDIO E CONSERVACIÓN DO MEDIO NATURAL non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou dos contidos das ligazóns a páxinas externas ás que se fai referencia na web.

ASOCIACIÓN DROSERA PARA ESTUDIO E CONSERVACIÓN DO MEDIO NATURAL reserva para si a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), cuxo obxecto é garantir e protexer, no que concirne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal, informámoslles que:

1. Os datos de carácter persoal recollidos na web inclúense en ficheiros protexidos e con acceso exclusivo. Na súa calidade de propietaria, o responsable destes ficheiros é MORCEGOS DE GALICIA.

2. MORCEGOS DE GALICIA conta coa autorización expresa para a publicación destes datos. Así mesmo, garante a seguridade dos mesmos co fin de evitar a súa alteración, perda, tratamento e acceso non autorizado. Para iso adoptáronse as medidas técnicas e organizativas necesarias.

3. O interesado poderá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destes dereitos poderá realizase a través do correo info@morcegosdegalicia.org. Tamén poden exercitarse estes dereitos nos termos que a normativa aplicable establece.

CONTAS DE CORREO

MORCEGOS DE GALICIA non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través dos distintos enderezos de correo electrónico que aparecen nestas páxinas. A información obtida a través das contas de correo contidas nestas páxinas ten carácter simplemente informativo, sen que en ningún caso póidase derivar da mesma ningún efecto xurídico vinculante.

SERVIZO

Preténdese reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto diso das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destas páxinas.

TERMOS DE USO

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

Está prohibida a copia, distribución ou uso separadamente do texto ou resto de imaxes que o acompañan, dos gráficos, iconas, logotipos e imaxes dispoñibles neste sitio web sen previo permiso do propietario.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de xeito inadecuado atendendo á súa propia finalidade, excepto cando exista algunha función especificamente comercial inherente a algún servizo da página.

O usuario non poedrá acceder ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.


Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org