Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Imaxes

Caixas refuxio

Caixas refuxio

A colocación de caixas-refuxio ven utilizándose desde hai anos como un xeito de ofrecer refuxios alternativos en zonas con escasa dispoñibilidade de refuxios naturais, como as masas forestais de pouca edade e espazos abertos.

Carballeiras do Morrazo

Carballeiras do Morrazo

Unha das mellores carballeiras do litoral das Rías Baixas na que habita a única poboación reproductora do morcego Myotis bechsteinii coñecida en Galicia, xunto con outras especies de morcegos forestais ademáis de poboacións de prantas ameazadas.

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org