Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Familia Rhinolophidae

Xénero Rhinolophus

Morcego de ferradura pequeno

Morcego de ferradura pequeno

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Morcego de ferradura grande

Morcego de ferradura grande

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Morcego de ferradura mediterráneo

Morcego de ferradura mediterráneo

Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org